University Leadership

Secretary of the CPC HZNU Committee

Guo Dongfeng

Deputy Secretary of the CPC HZNU Committee,President,Academician of the Chinese Academy of Sciences

Shang Yongfeng

Deputy Secretary of the CPC HZNU Committee

Fang Liang

Vice President

Hu Hua

Deputy Secretary of the CPC HZNU Committee

Ying Biao

Standing Member of the CPC HZNU Committee,Vice President

Chen Yongfu

Secretary of the Commission for Discipline Inspection

Li Zequan

Standing Member of the CPC HZNU Committee,Vice President

Dai Limin

Standing Member of the CPC HZNU Committee,Vice President

Huang Zhaoxin

Standing Members of the CPC HZNU Committee

Shen Zhonghua, Hu Shaohua, Jiang Jianzhong

Address

NO.2318, Yuhangtang Rd, Yuhang District, 311121, Hangzhou, Zhejiang, P.R.China

Tel

86-571-28869221 (General Affairs)

86-571-28865041 (Admission)